top of page

26.05.2023
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
i Maniitsoq AS

Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Maniitsoq AS.

Maniitsoq AS er omfattet av Åpenhetslovens regler. Rederiet har jobbet med internt prosedyreverk siden våren 2023, og formålet med denne redegjørelsen er å synliggjøre hvordan rederiet møter kravene i Åpenhetsloven.

Generell informasjon om rederiet og fartøyet

Maniitsoq eier og opererer 1 tråler, Arctic Opilio (LFAZ), som bedriver krabbeteinefiske i Barentshavet. 

Rederiet er arbeidsgiver for 40 sjøfolk og 2 ansatte i administrasjonen.

Rederiet er ISM godkjent.

Åpenhetsloven er implementert i selskapets styringssystem, på en sånn måte at de ansatte gjøres kjent med kravene gjennom det systemet de allerede kjenner. Styret har pålagt administrasjonen å sørge for at kravene følges opp på et tilfredsstillende nivå, med tanke på risikobilde og egenkapasitet.

Ovenstående gjør at rederiet og dets styre, anser faren for brudd på menneskerettigheter og forhold mellompartene i arbeidslivet som liten innenfor egen virksomhet.

Negative konsekvenser og risiko forbundet med selskapets drift

Rederiet skal regelmessig gjøre en vurdering av våre leverandører og forretningspartnere med sikte på å kartlegge og vurderefaktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggendemenneskerettigheter og anstendige forhold i leverandørkjeden eller hos forretningspartnerne.

Vurderingen skal se hen til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og være risikobasert. Det kan blant annet legges vekt på følgende forhold:

-          Engasjementets størrelse og betydning, og om tilknytningen er ad hoc eller varig

-          Informasjon fra leverandørene/forretningspartnere

-          Informasjon som virksomheten mottar eller innhenter fra andre kilder

-          Generell kunnskap om bransjerisiko, geografisk,- produkt- og virksomhetsspesifikk    risiko

-          Egne vurderinger

Basert på ovenstående faktorer, skal rederiet hente inn en erklæring og eventuelt mer informasjon fra de leverandørene man ser at kan være i risikosonen.

Tiltak basert på aktsomhetsvurderingene i selskapet

Om det i fremtiden avdekkes hendelser eller forhold som er i strid med regelverket, vil selskapet følge disse hendelsene opp gjennom avvikssystemet. Dette er videre beskrevet i vårt styringssystem, spesielt i ISM Kapittel 7 og 9.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil hovedsakelig være en periodisk prosess der vi går gjennom leverandørene våre årlig, men det vil også være en åpning for at enkelte segmenter eller leverandører aktsomhetsvurderes ut over den periodiske vurderingen.

bottom of page